Dr. Linas Sidrys išrinktas metų žmogumi

Autorius: • 2009 Nov 20 • Kategorijos: Naujienos, Vedamasis

Dr. Linas Sidrys

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus kasmetinis Metų Žmogaus pokylis įvyks Naujųjų Metų išvakarėse, 2009 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienį, 8 val. vakaro Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Gintaro pokylių salėje. Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 [žemėlapis].

Šis pokylis – jau 43-iasis nuo muziejaus įsteigimo. Metų Žmogaus žymeniu muziejus yra pagerbęs tokius Lietuvai ir lietuviams išeivijoje nusipelniusius iškilius asmenis, kaip konsulę Josephine Dauzvardis (1973), disidentą Simą Kudirką (1975), ambasadorių Stasį Lozoraitį (1979), muziką Faustą Strolią (1983), prezidentą Valdą Adamkų (1984), monsinjorą Juozą Prunskį (1985), operos dainininką Stasį Barą (1990), ambasadorių Alfonsą Eidintą (1995), gydytoją Rimgaudą Nemicką (1997), kunigą Antaną Saulaitį (1998), gydytoją Antaną Razmą (2000), “Draugo” dienraščio vyriausią redaktorę Danutę Bindokienę (2001), advokatą Rimą Domanskį (2006), ambasadorę Gintę Damušytę (2008) ir daugelį kitų.

Šiais metais Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Metų Žmogumi išrinktas 28 metus Čikagoje dirbantis akių gydytojas Linas Antanas Sidrys. Linas Sidrys yra daug nusipelnęs Lietuvai, lietuviams ir lietuvybės puoselėjimui. Jo humanitarinė veikla Lietuvoje įvertinta Gedimino ordinu, kurį 2008 metais dr. L. Sidriui įteikė tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr. ir muziejaus direktorių taryba nuoširdžiai kviečia visus pagerbti dr. Liną Sidrį ir atvykti į pokylį. Daugiau informacijos teikiama telefonu 773-582-6500.

Šiemetinis Metų Žmogaus pokylis yra kiek kitoks nei įprasta, nes tai bus ir Naujųjų Metų sutikimo šventė. Svečių laukia muzikinė programa, kurią atliks Ričardas ir Giedrė Sokai.

Dr. Linas Sidrys ir Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus

Dr. Linas Sidrys ir Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus

Linas Sidrys buvo pirmasis amerikietis gydytojas rezidentas, kuriam buvo leista dirbti Sovietų Sąjungoje dar 1977 metais. Nuo to laiko daktaras Sidrys Lietuvoje buvojo daugybę kartų, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje atliko daugiau nei 120 akių operacijų, atgabeno daug savo lėšomis nupirktos medicininės ir chirurginės įrangos bei vaistų. Būdamas Lietuvoje dažnai mokydavo lietuvius gydytojus oftalmologus moderniausių chirurginių metodų. 1990 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, daktaras Linas Sidrys stengėsi prisidėti reformuojant atsilikusią medicinos sistemą. Daug jo straipsnių pasirodė Čikagoje leidžiamame Amerikos lietuvių diernraštyje “Drauge”. Dr. Sidrys taip pat išleido knygą “Ar laukti stebuklo?”.

Mokytis Linas pradėjo Filipinuose. Ten buvusioje Clark oro pajėgų bazėje (Clark Air Force Base) jo tėvas, taip pat gydytojas, Rimvydas Sidrys, tarnavo majoru. Sidriai buvo vienintelė lietuviškai šnekanti šeima tarp kitų karininkų šeimų. Tuo metu buvo praėję ne tiek daug laiko po to, kai Lino Sidrio tėvai buvo priversti palikti Lietuvą, nes ją okupavo komunistinė Rusija. Iš Clark oro bazės tolumoje jie galėjo matyti stūksančius kalnus, kuriuose buvo įsitvirtinę vietiniai komunistai, kurstantys revoliucines nuotaikas. Tačiau prie pat bazės, bambukų trobelėse gyveno draugiškai amerikiečių atžvilgiu nusiteikę filipiniečiai, kurie augino ryžius su vandens buivolais. Didelį įspūdį Linui padarė amerikiečiai kunigai misionieriai. Pasimokęs iš vienintelių tuo metu turimų aštunto skyriaus religijos vadovėlių, pirmosios komunijos Linas priėjo būdamas šešerių metų.

Į Jungtines Amerikos Valstijas Sidrių šeima grįžo 1958 metais. Iš pradžų apsigyveno Beverly Shores tarp smėlėtų kopų, o vėliau persikėlė į Streator, 90 mylių nutolusį nuo Čikagos, apsuptą traktorių ir kukurūzų laukų. Lino mama Giedrė Šalčiūtė Sidrienė taip pat turėjo gydytojos išsilavinimą, tačiau pagal profesiją nedirbo, nes šeimoje augo devyni vaikai. Visi jie buvo gerai išmokyti kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai namuose. Šeštadieninės mokyklos lankyti Linui neteko. Šeima daug keliavo – aplankė didžiąją daugumą Jungtinių Valstijų Nacionalinių Parkų, pabuvojo daugelyje Europos šalių.

Linas mokėsi Notre Dame Universitete, o vėliau – baigė Čikagos Universiteto Pritzker medicinos mokyklą ir rezidentūrą oftalmologijos srityje. Tuoj po rezidentūros tobulino savo žinias Floridos Universitete Gainesville mieste, kur mokėsi daryti akies ragenos persodinimo operacijas. Per daktaro Sidrio praktikos metus daugiau nei dvidešimt gydytojų iš Lietuvos, apsilankę Čikagoje, stebėjo jo atliekamas akių operacijas Holy Cross ligoninėje. Savo patirtimi dr. Linas Sidrys pasidalino ir neseniai išleistame vadovėlyje apie oftalmologiją Lietuvoje. Daktaras Sidrys įsteigė pirmąją optikos gamyklą posovietinėje Lietuvoje, kurioje buvo gaminami amerikietiško lygio akiniai.

Dar būdamas studentu, 1973 metais Linas lydėjo kunigą Stasį Ylą į Lenkiją, kur buvo atidengtas paminklas Štuthofo koncentracijos stovykloje nacių nukankintam kunigui Lipniūnui. 1977 metais Linas buvo pirmasis užsienietis, apsigyvenęs Kaune po Romo Kalantos mirties ir su ja susijusių įvykių. l981 metais Linas Sidrys buvo paprašytas nuvežti pogrindyje spausdinamos Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos mikrofilmą monsinjorui Audriui Bačiui į Vatikaną. Daktaras Sidrys priklauso Ateitininkų organizacijai, penkeris metus jis buvo šios organizacijos leidinio “Ateitis” redaktorius. Dr. Sidrys yra parašęs daugybę straipsnių apie santuoką, šeimą ir katalikišką vaikų švietimą bei auklėjimą. 1992 metais kartu su savo žmona Rima, dr. Sidrys Lietuvoje įsteigė keturias katalikiškas vasaros stovyklas paaugliams – dvi mergaitėms ir dvi berniukams. Tai buvo pirmosios katalikiško auklėjimo stovyklos jaunimui posovietinėje Lietuvoje. Šios stovyklos sėkmingai veikia ir dabar, jose yra dirbę keli Lino ir Rimos Sidrių vaikai. Sidrių šeima stengiasi remti jaunimą ir šeimas Lietuvoje, ypač daugiavaikes šeimas.

Už nuopelnus per dvidešimt darbo metų gerinant sveikatos priežiūrą Lietuvoje gydytojas Linas Sidrys buvo apdovanotas Gedimino ordinu. Apdovanojimą 2008 metų rugpjūčio 7 d. įteikė tuometinis Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, kuris savo sveikinimo kalboje didžiuodamasis teigė, kad “Dr. Sidrys, Amerikos lietuvis iš Čikagos, buvo vienas is pat pirmųjų žmonių, kurie drįso padėti Lietuvai sunkiais ir net pavojingais sovietiniais laikais bei nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu”.

Dr. Linas Sidrys gimė Niujorke 1951 metų birželio 13 dieną. Jis vedė Rimą Briedytę 1978 m. Marquette Parke, Čikagoje. Jie augino savo gausią aštuonių vaikų šeimą Palos Hills miestelyje prie Čikagos.


Visi straipsniai, kuriuos parašė

Vienas Komentaras »

  1. Sveikinimai Dr. Linui Sidriui ir visiems jo artymiesiems!
    Likimas, atkuriant Lietuvos Gydytojų Sąjungą ir kolegų pagalba,- leido kelis kart susitikt, net ir aplankyti Čikagoje, jo praktikoje. Dažnai prisimenam Dr. Liną grupės susitikimų metu – KMI 1969-1975 metų grupė, nes viena iš kolegių bendravo šeimomis.
    Sveikatos ir optimizmo!
    Su pagarba – Gyd. K. B. (Druskininkai)

Išsakykite savo nuomonę